<- Back
Анамастыка

Onomastics

    Village Inhabitants:

-Yaremitskiya, Yaremichane, Yaremichanin, Yaremitski, Yaremichanka, Yaremitskaya (Yaremichy village)

-Vobrynskiya, Malavobryntsy, Vyakikavobryntsy, Malavobrynskiya, Malavobrynskiya, Vyalikavobrynskiya (Malaya Vobryna village, Vyalikaya Vobryna village)

-Voutsitskiya, Vautsitskiya (Boutsichy village)

-Dauhinautsy, Dauhinauskiya (Dauhinava village)

    Widespread First Names:
Alyaksandra, Lyonya.

    Widespread Last Names:
Zhuk, Stankevich, Tsaruk, Naumovich.